ސިލްސިލާ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު

އެމްޑީޕީގެ “އިސްލާމް ދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން” ބައްވާ ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ސިލްސިލާ ޖަލްސާއެއް 06 އޮގަސްޓް 2011 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ 9.45 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި ތާޢީދުކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.