މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9 ން މެންދުރުފަހު 1.30 އަށް

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން، މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާންމަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑި ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ހެނދުނު 9.00 ން މެންދުރުފަހު 1.30 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މަޢްލޫމާތު ދެއްވައެވެ.