ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސްލީޑަރު އއ.ރަސްދޫ މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް