ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން

ޑރ.ޑީޑީ އަލުން މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މަރުހަބާ ދެންނެވުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ޑރ.އިބްރާހީމް ދީދީ އަލުން އައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު ތަހުނިޔާ އާއި، މަރުހަބާ ދަންނަވައެވެ.