އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް ޙާމިދު ކަރްޒާއީގެ ކޮއްކޯފުޅު، އަޙްމަދު ވާލީ ކަރްޒާއީ އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް ޙާމިދު ކަރްޒާއީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖްގައި، އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު އަވަހާރަކޮށްލި ޚަބަރު އެއްސެވީ، ފުން ހިތާމައާ ކުއްލި ހައިރާންކަމާއެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި މިއަނިޔާވެރި ޢަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖްގައި، މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ރައީސް ކަރްޒާއީއަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅު އަޙްމަދު ވާލީ ކަރްޒާއީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.