އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

qasim

އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ނިކަގަސްދޮށުގޭ ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނެނީ ނ.، ރ، ބ އަދި ޅ.އަތޮޅެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ އިދާރާ ގާއިމް ކުރެވިފައިވަނީ ޅ.ފެލިވަރުގައެވެ.