ޕްރޮވިންސް މަފްހޫމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފް ކަމެއްތޯ ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ދަނީ

12 އޭޕްރިލް 2010

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބިލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިންސް މަފްހޫމް އަކީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްތޯ މާނަ ކުރުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމްޑީޕީން މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.
އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިހުށަހެޅި ގަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢްލޫމާތު ދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިއަދު މެންދުރުފަހު އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މި ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވީ މި ފަދަ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 7 ޕްރޮވިންސް އަކަށް ބަހާލައިގެން ހިންގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އަޤްލަބިއްޔަތުން ހޮވިފައިވާ އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ވީހިނދު، މިއީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމުގައެވެ.
ދިވެހިރައްޔިތުން ރައީސް ނަޝީދު ،ރައީސް ކަމަށް ހޮވާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ތާޢީދުކުރާތީ ކަން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ސަމީރު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ގަދަބާރުން ކަންތައް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޕްރީމް ކޯޓަކީ ދުސްތޫރީ ގޮތުން މިޚިޔާލު ތަފާތުވުމަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ ކަމަށްވާތީ މިމަރުހަލާއަށް ދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަދުލުވެރި އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ދިވެހި ތާރީޚަށްޓަކައި ނިންމަވައިދެއްވާނޭ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި ، ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަހު ބަސް އިއްވުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުން މިބިލާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން މަޑުޖައްސަވައި ދެއްވާނޭ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމުގައި ވެސް ސަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.
މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ފާސްވިޔަ ނުދިނުމަށް ޑީއާރުޕީއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހާމިދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ ބިލާ ދެކޮޅަށް ޑީއާރުޕީން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ ،މެނިފެސްޓޯގެ ސައްހަކަން ގެއްލުވާލުމަށް ކަމަށާއި ޑީއާރުޕީގެ މި ވިސްނުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބިނާކުރުވަނިވި ނިންމުމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމުގައެވެ.
ހާމިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޑީއާރުޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހަމަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ ފަދަ ގައުމުތައް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބޯދާ ގޮތް ދޫކޮށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގައި ޕްރޮވިންސްތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ޕްރޮވިންސް ވާދަވެރިކަމު ސަބަބުން ކަމުގައެވެ.
މިނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.