އިޢުލާން: އެމްޑީޕީގެ ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

MDP/2011-023

ކޮމެޓީތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މިޕާޓީގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި ކޮމެޓީތައް ހޮވާނީ ޤައުމީ މަޖިލީހުންނެވެ.
ވީމާ، މި ކޮމެޓީތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދިލައްވާ ބޭފުޅުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފޯމު 31 މެއި 2011ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ފޯމް ވެބްސައިޓުން އަދި ޕާޓީގެ އޮފީހުން ލިބިވަޑަގަންނަވާނެއެވެ.

1. އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީ
2. އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ
3. ތައުލީމާބެހޭ ކޮމިޓީ
4. ޞިއްޙަތާއި ވެލްފެޔާއާބެހޭ ކޮމިޓީ
5. މީޑިއާ ކޮމިޓީ
6. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
7. މަސައްކަތާ އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
8. މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
9. ގެދޮރާބެހޭ ކޮމިޓީ
11.ޤާނޫނީ ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ
12. އިންތިޒާމް ކުރުމާބެހޭ ކޮމިޓީ
13. ހޯދުންތަކާއި ސިޔާސަތް އެކުލަވާލުމާބެހޭ ކޮމިޓީ
14. ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީ
15. ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ކޮމިޓީ
16. ޙައްޤު ކޮމިޓީ
17. މެންބަރޝިފާ ކެންޕެއިން ކޮމެޓީ
18. މާލިއްޔަތާ ޗަންދާ ކޮމެޓީ

ވީމާ މި ކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

19 މެއި 2011