އިޢުލާން

MDP/2011-020

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2011 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

2011 އެޕްރީލް 30 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ޕާޓީގެ އިންތިޚާބު 2011 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބު ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ 2011 މެއި 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިޢުލާންކުރާނޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު 3340044 ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2011ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ.

9 މެއި 2011
– އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ-