އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2011ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2011ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ، މިހާތަނަށް (މިއަދު ހަވީރު 4.00 ގެ ނިޔަލަށް ) ގުނާ ނިމި ނަތީޖާ ސާފުކުރެވިފައިވާ ފޮށިތަކުން ދައްކާގޮތުގައި:

ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) – 9048 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އިބްރާހިމް ހުސައިން ޒަކީ – 7546 ވޯޓު

ނައިބު ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުޙައްމަދު އަސްލަމް – 5985 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަލްހާން ފަހުމީ – 10171 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ހުސައިން އާދަމް – 128 ވޯޓު

މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ސާފުކުރެވިފައިވާ ފޮށީގެ ޢަދަދު: 145
އަދި ނަތީޖާ ސާފުނުކުރެވި ހުރި ފޮށީގެ ޢަދަދު: 73
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށި: 218