އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2011ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2011ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ، މިހާތަނަށް ގުނިފައިވާ ފޮށިތަކުން ދައްކާގޮތުގައި:

ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) – 6909 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2: އިބްރާހިމް ހުސައިން ޒަކީ – 6554 ވޯޓު

ނައިބު ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުޙައްމަދު އަސްލަމް – 5421 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3: އަލްހާން ފަހުމީ – 7709 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4: ހުސައިން އާދަމް – 71 ވޯޓު

މިހާތަނަށް ގުނިފައިވާ ފޮށީގެ ޢަދަދު: 121
އަދި ނުގުނާ ހުރި ފޮށީގެ ޢަދަދު: 97
ޖުމްލަ ވޯޓު ފޮށި: 218