އިޢުލާން:އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2011 އާއި ބެހޭ

MDP/2011-012
22 މާޗް 2011، އަންގާރަ

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2011 ގެ އެކި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން އެބޭފުޅުންގެ ތަފްސީލް މިޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ރަގަޅަށްތޯ ޗެކްކުރެއްވުމަށް ފަހު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ 26 މާރޗް 2011 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި ޕާޓީގެ މައި އޮފީހަށް (ހ.ޝަރާޝާ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް) އެންގެވުން އެދެމެވެ.
ފޯން: 3340044
ފެކްސް: 3322960
އީމެއިލް: elections@mdp.org.mv

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.