އިއުލާން: އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

02 މާޗް 2011 (ބުދަ)

އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްން ތިރީގައިމިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު 1 މާރޗު 2011 އިން ހުޅުވާލަމެވެ.
1. ރައީސް
2. 02 ނައިބު ރައީސް
3. އަމީން އާއްމު
4. އަމީން އާއްމުގެ ނާއިބު
5. 3 ވިޕުން

ވީމާ، މިމަޤާމްތަކަށް އެދިލައްވާ ބޭފުޅުން ސިޓީއަކުން 15 މާރޗް 2011ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށްހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.