އީޔޫގެ ޕާލިމަންޓްގެ ޑެލިގޭޝަން ފޮރ ރިލޭޝަންސް ވިތް ދަ ކަންޓްރީސް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ އާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

img_4607-600-x-450

20 ފެބްރުއަރީ 2011 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޕާލިމަންޓްގެ ޑެލިގޭޝަން ފޮރ ރިލޭޝަންސް ވިތް ދަ ކަންޓްރީސް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ އާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ މި ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ހުސައިން ޒަކީ އާއި ޕީޖީ ގެ ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާ ބެހޭގޮތުންނާއި އީޔޫގެ ކަންތައް ހުރިގޮތާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައިވެއެވެ.