މިރޭ މާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް


– ގަލޮޅު އުތުރުގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަފްރާޙް ދެއްވާ ބޮނޑިބަތް ފަރިއްކޮޅެއް މިރޭ 9 ޖަހާއިރު ގަލޮޅު ހުސްނުހީނާ މަގުގައި އޮންނާނެ

– ހުޅުހެންވޭރުގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް މައިޒާން އަލިބެ އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 9 ޖަހާއިރު ހ.މައިޒާންދޮށުގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެ