ތައުޒިޔާ ދެންނެވުން

އެމްޑީޕީއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޕާޓީގެ އިސް މެންބަރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ (ކޮށީގޭ) ޢަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕާފުޅު، (ކޮށީގޭ) މުޙައްމަދު ސައީދު މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، މި ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާއި، މި ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕާއި، ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ނަމުގައި އެ އާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމަވެ.
އަލްމަރުހޫމް މުޙައްމަދު ސައީދާއި، އެ މަރުހޫމްގެ އާއިލާއިން ގައުމަށާއި، މި ޕާޓީއަށް، އަދި ޚާއްސަކޮށް އެއާއިލާ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އަވަށް ކަމަށްވާ މައްޗަންގޮޅިއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މައްޗަން ގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރަމުންގެންދާ މެންބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ސައީދަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށް އެދެމެވެ. އަދި އެއާއިލާ ބަރުދާސްތުކުރަމުންދާ ފުންހިތާމައިގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވަމެވެ.

މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ
ޗެއރަޕާސަން