އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން ފޮޓޯ: ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުން…11 ޖެނުއަރީ 2011

ފޮޓޯ: މުރްޝިދް ޢަބްދުލް ޙަކީމް