ތިން ބޭފުޅަކަށް ރައީސް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި

20 ޑިސެމްބަރ 2010

– ސްޕެއިނަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް ހެންވޭރު އަމީނީގޭ ޑޮކްޓަރ ފަރަޙަނާޒް ފައިޞަލް އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

3-safeerun

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ބެލްޖިއަމްގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް ހެންވޭރު މާލޭތިލަ ޢަލީ ޙުސައިންދީދީ އާއި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް ހެންވޭރު އޭޝަންލޮޖް އާދަމް ޙަސަން އަދި ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް މާފަންނު ކަލީ ޙުސައިން ޝިހާބް ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެ ތިން ބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފިއެވެ. މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުން އޮތީ، މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

ފަތްކޮޅު ދެއްވުމަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މި ތިންބޭފުޅުންނަކީވެސް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގެވުމުގައި ޢަމަލީ ދައުރު އަދާކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ތިންބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައިވެސް ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެބޭފުޅުންގެ ޚިދްމަތް ލިބެމުންދާނެކަން ޔަޤީން ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއި، އެކުވެރި ދައުލަތްތަކާއި، އެހެން ނަސްލުތަކާއި، އެހެން ވިސްނުންތަކާ އެކީގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އުޅެވެންޖެހޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި މިބޭފުޅުން، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރުގައި، ރާއްޖޭގައި އެޤައުމުތަކުގެ ޢިއްޒަތާއި، އެޤައުމުތަކުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު އަޅުގަނޑުމެން ހިފަހައްޓަން އެބަ މަޖުބޫރުވާ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
faraha
މި 3 ބޭފުޅުންނަށް ސަފީރުކަން ދެއްވުމުގެ އިތުރުން ސްޕެއިނަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް ހެންވޭރު އަމީނީގޭ ޑޮކްޓަރ ފަރަޙަނާޒް ފައިޞަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.