ޚާއްސަ ދަންނަވާލުމެއް: އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އޮންނާނެ

mdp-logo3

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ ވިލިމާލޭ މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ.
މިރޭ 9 ޖަހާއިރު ފަށާ މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، މި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، މި ޕާޓީއަށާއި، މި ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދުކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މި ޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.