އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ދެންނެވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިނާމް ލިބިވަޑައިގަތުމަށްފަހު މިއަދު ( 6 ޑިސެމްބަރ 2010 ވަނަ ދުވަހު)ގެ މެންދުރުފަހު 3.00 ގައި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ވީމާ މި ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނާއި މި ޕާޓީއަށް ސަޕޯޓްކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުން މިއަދު3.00 އަށް 1 ނަންބަރު ޖެޓީއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަކީ މި ޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

6 ޑިސެމްބަރ 2010