މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިވަނީ (22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ) ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީޒްތަކުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ.

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބެހެއްޓި ހުޅުހެންވޭރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލިމަނިކު/ ހ.އިސްދޫ 72 ވޯޓު
2. އާދަމް ޝަރީފް/ ހ.ސަމަރގްރީން 56 ވޯޓު

ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓި ހުޅުހެންވޭރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލިމަނިކު/ ހ.އިސްދޫ 26 ވޯޓު
2. އާދަމް ޝަރީފް/ ހ.ސަމަރގްރީން 07 ވޯޓު

ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އާސިމް ތައުފީގް/ ހ.ހާޖަރާގެ 42 ވޯޓު
2. ލުފްޝާން ޝަކީބް/ ހ.ރިތިމަލާގެ 106 ވޯޓު

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1.ޢަބްދުލް ޙަމީދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު/ ހ.ޝޭޑީކޯނަރ 48 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް/ ހ.ރުކުމާގެ 142 ވޯޓު
3. ޝިއާން ޝަފީޤް/ ހ.ހެދޭތުނޑި 61 ވޯޓު

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޚަލީލް/ ގ.ވަޑިނޮޅިގެ 126 ވޯޓު
2.ޢަބްދުﷲ ސަލީމް/ ގ.ދުވެލި 56 ވޯޓު

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު/ މއ.ގޮމަށިގެ 160 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ފާރުޤު/ މއ.މާފޮޅޭގެ 80 ވޯޓު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ޝިޔާމާ އަޙްމަދު/ މ.ކަރޭޖް 50 ވޯޓު
2. އަޙްމަދު ރިޝްވާން/ މ.މެދުރިޔާ 95 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު އައިމަން އިސްމާޢީލް/ މ.މާފަރުގެ 103 ވޯޓު

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބެހެއްޓި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ރިޟްވާން/ މ.ގެދަ 58 ވޯޓު
2. އަރްޙަމް ޙުސައިން/ މ.ބާރަނާގެއާގެ 17 ވޯޓު

ވިލިނގިލީގައި ބެހެއްޓި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ރިޟްވާން/ މ.ގެދަ 17 ވޯޓު
2. އަރްޙަމް ޙުސައިން/ މ.ބާރަނާގެއާގެ 103 ވޯޓު