އެމްޑީޕީ ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ހދ.އަތޮޅުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޤާސިމް 315 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް ޝާހިދު އަޙްމަދު 155 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް 215 ވޯޓު

ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ކުޅުދުއްފުށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހިމް ރަމީޒް، ޔޫރަފް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 179 ވޯޓު
2. އިބްރާހީމް މޫސާ، ސާމިޔާ މަންޒިލް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 91 ވޯޓު
3. މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒް، ނައިސްވޭ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 91 ވޯޓު
4. ޢަލީ ޙަސަން، ހެލެބެލިމާގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 180 ވޯޓު
5. ފާރޫޤް މުޙައްމަދު، މާދޫގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 163 ވޯޓު
6. އަޙްމަދު ޢަލީ، ދަނބުގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 215 ވޯޓު
7.ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް، މެޑަލްމާގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 82 ވޯޓު
8. އައިޝަތު މުޙައްމަދު، މަލަކާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 109 ވޯޓު
9. އަޝްރަފް މޫސާ، ލޭކް ސައިޑް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 44 ވޯޓު
10.ޢަލީ އާދަމް، ތޯތާއާގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 155 ވޯޓު
11.ޢައްބާސް ޢަލީ، ސީސަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 130 ވޯޓު
12. ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު، ނޫރާނީމާގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 149 ވޯޓު
13.ޢަބްދުއްޝުކޫރު އަޙްމަދު، ކުރިނަންފިލާގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 136 ވޯޓު
14.މުޙައްމަދު ނަދީމް، ނީޑްހައުސް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 32 ވޯޓު
15.މުޙައްމަދު މޫސާ، ރަބަރުމާގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 32 ވޯޓު
16. މުޙައްމަދު ޢަލީ، ހިޔާވަހި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 91 ވޯޓު

ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ކުރިނބީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިޔާހު، ބަގީޗާގެ ހދ.ކުރިނބި 30 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް އަލީ ރިޒާ މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ ހދ.ކުރިނބި 45 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް އަލީ އަހުމަދު، ސަވޭރާ ހދ.ކުރިނބި 20 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަހުމާން އިބްރާހީމް، ޖަވާހިރުމާގެ 26 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، އަސްރަފީގެ ހދ.ކުރިނބި 46 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ފައްތާޙް އަބޫބަކުރު، ސައުތުލައިޓް ހދ.ކުރިނބި 27 ވޯޓު
7. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މާޖިދު، ނޫރާނިވިލާ ހދ.ކުރިނބި 23 ވޯޓު
8. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާހިދު އިބްރާހީމް، ބޮޑުގެ ހދ.ކުރިނބި 44 ވޯޓު
9.އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަފްސަލް، ގުމްރީގެ ހދ.ކުރިނބި 44 ވޯޓު

ރަށުކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ނެއްލައިދޫގެ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަސީމް، ރޯޒަރީ ހދ.ނެއްލައިދޫ 86 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ވާފިރު، ކަގި ހދ.ނެއްލައިދޫ 90 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް އަލީ ނާޒިމް، ރެޑްސްޓާރ ހދ.ނެއްލައިދޫ 89 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ނަލަހިޔާގެ ހދ.ނެއްލައިދޫ 96 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން ޝަރީފް، އަސަރީމާގެ ހދ.ނެއްލައިދޫ 68 ވޯޓު
6.އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ހީރޯ ހދ.ނެއްލައިދޫ 71 ވޯޓު