އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީތަކުގެ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ތިނަދޫ ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓުގުނުން ކުރިޔަށްދަނީ
ތިނަދޫ ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓުގުނުން ކުރިޔަށްދަނީ

ތިނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރައިމަރީގައި މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ނާސިޙް ރަޝީދު ރެޑްފިޝްއާގެ/ގދ.ތިނަދޫ 53 ވޯޓު
2. އަޙުމަދު ޤައިސް ސަނީޑޭލް / ގދ.ތިނަދޫ 79 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ޙަސަންދީދީ ހިންދޫސް / ގދ.ތިނަދޫ 54 ވޯޓު
4. މުހައްމަދު ޟިރާރު ޖައްވު / ގދ.ތިނަދޫ 36 ވޯޓު

ތިނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރައިމަރީގައި ގދ.ތިނަދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ނާސިޙް ރަޝީދު ރެޑްފިޝްއާގެ/ގދ.ތިނަދޫ 236 ވޯޓު
2. އަޙުމަދު ޤައިސް ސަނީޑޭލް / ގދ.ތިނަދޫ 252 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ޙަސަންދީދީ ހިންދޫސް / ގދ.ތިނަދޫ 235 ވޯޓު
4. މުހައްމަދު ޟިރާރު ޖައްވު / ގދ.ތިނަދޫ 203 ވޯޓު

ތިނަދޫ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ޒާހިރު 72 ވޯޓު
2.ޢަބަދުﷲ ޢަލީ 52 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ފަހުމީ 51 ވޯޓު
4. މުޙައްމަދު ވަޙީދު 35 ވޯޓު
5. މުޙައްމަދު އިލްޔާސް 66 ވޯޓު
6.ޢަލީ ޝާމް 48 ވޯޓު
7. ޙުސައިން ޝަރީފް 54 ވޯޓު
8. މުޙައްމަދު ޙަސަން 0 ވޯޓު
9. ނާސިޙާ ޝާކިރު 29 ވޯޓު
10. މުޖުތަބާ މުޙައްމަދު 52 ވޯޓު
11. ޙައުލަތު ޢަލީ 75 ވޯޓު
12. އަޙުމަދު ނަސީރު 93 ވޯޓު
13. ކިނާނަތު މުޙައްމަދު 97 ވޯޓު
14.ޢަލީ އިކުރާމް 96 ވޯޓު

ތިނަދޫ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެގދ.ތިނަދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ޒާހިރު 334 ވޯޓު
2.ޢަބަދުﷲ ޢަލީ 246 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ފަހުމީ 263 ވޯޓު
4. މުޙައްމަދު ވަޙީދު 156 ވޯޓު
5. މުޙައްމަދު އިލްޔާސް 325 ވޯޓު
6.ޢަލީ ޝާމް 272 ވޯޓު
7. ޙުސައިން ޝަރީފް 239 ވޯޓު
8. މުޙައްމަދު ޙަސަން 0 ވޯޓު
9. ނާސިޙާ ޝާކިރު 122 ވޯޓު
10. މުޖުތަބާ މުޙައްމަދު 226 ވޯޓު
11. ޙައުލަތު ޢަލީ 438 ވޯޓު
12. އަޙުމަދު ނަސީރު 453 ވޯޓު
13. ކިނާނަތު މުޙައްމަދު 411 ވޯޓު
14.ޢަލީ އިކުރާމް 398 ވޯޓު