އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީތަކުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

20 ނޮވެމްބަރ 2010

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރައިމަރީގައި ފިޔޯރީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ޖާދުﷲ އަހުމަދު ކަރަންކާގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ 48 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލާ އާސިޔަތު ނަޖީބް ގުލްޒާރުގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ 81 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤް ވެށި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 51 ވޯޓު

ސައްޙަ ވޯޓު: 180
ބާޠިލް ވޯޓު: 7
ވޯޓުދިން މީހުންގެ ޖުމްލަ: 97

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރައިމަރީގައި ރަތަފަންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ޖާދުﷲ އަހުމަދު ކަރަންކާގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ 64 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލާ އާސިޔަތު ނަޖީބް ގުލްޒާރުގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ 45 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤް ވެށި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 33 ވޯޓު

ސައްޙަ ވޯޓު: 142
ބާޠިލް ވޯޓު: 1

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރައިމަރީގައި ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ޖާދުﷲ އަހުމަދު ކަރަންކާގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ 79 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލާ އާސިޔަތު ނަޖީބް ގުލްޒާރުގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ 101 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤް ވެށި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 80 ވޯޓު

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރައިމަރީގައި މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1.އަލްފާޟިލް ޖާދުﷲ އަހުމަދު ކަރަންކާގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ 71 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލާ އާސިޔަތު ނަޖީބް ގުލްޒާރުގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ 21 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤް ވެށި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 66 ވޯޓު

ފަރެސްމާތޮޑާ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ފައިސަލް އާދަމް ރޯޒް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 85 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ސައުދު މީނާޒް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 62 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު އޭޕްރީލްގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 64 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލާ އަޒްމާ ޢަބްދުﷲ މޯރނިންގހައުސް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 90 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖާއިޒް އޭޕްރީލްގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 84 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލް ޞޯލިޙް އަބޫބަކުރު ޒަމާނީވިލާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 68 ވޯޓު
7. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަހީދު ވައިމަތީގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 78 ވޯޓު
8. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް ގާރޑެންވިލާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 90 ވޯޓު
9. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުއުތަސިމް ޑޭޒީވިލާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 58 ވޯޓު

ފަރެސްމާތޮޑާ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ފައިސަލް އާދަމް ރޯޒް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 11 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ސައުދު މީނާޒް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 15 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު އޭޕްރީލްގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 11 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލާ އަޒްމާ ޢަބްދުﷲ މޯރނިންގހައުސް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 10 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޖާއިޒް އޭޕްރީލްގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 04 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލް ޞޯލިޙް އަބޫބަކުރު ޒަމާނީވިލާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 08 ވޯޓު
7. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަހީދު ވައިމަތީގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 11 ވޯޓު
8. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް ގާރޑެންވިލާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 08 ވޯޓު
9. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުއުތަސިމް ޑޭޒީވިލާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ 07 ވޯޓު