މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ މަޑަވެލި ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މާލޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބެހެއްޓި މަޑަވެލީ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަނީސް ލަގްޒަރީ ގދ.މަޑަވެލި 04 ވޯޓު
2 އަލްފާޟިލް ޝާފިޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހަނދުވަރު ގދ.މަޑަވެލި 10 ވޯޓު
3 އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ ޝަމީމް ވެލީ ގދ.މަޑަވެލި 10 ވޯޓު
4 އަލްފާޟިލް އިލްހާމް މުހައްމަދު އިރުފެންނަގެ ގދ.މަޑަވެލި 12 ވޯޓު
5 އަލްފާޟިލް ޝިޢާރު ޒާހިރު ވިންޑްސްކްރީން ގދ.މަޑަވެލި 11 ވޯޓު
6 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކަޝްމީރުވިލާ ގދ.މަޑަވެލި 11 ވޯޓު

ސައްޙަ ވޯޓު: 59
ބާޠިލް ވޯޓު: ނެތް
ވޯތު ދިން މީހުންގެ ޖުމްލަ: 12