މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ މާޅޮހު ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މާޅޮހުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަސީރު ރޭވިލާ އއ. މާޅޮސް 59 ވޯޓު
2 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޒާ ސަމާ އއ. މާޅޮސް 41 ވޯޓު
3 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ލަތީފް ހަޒާރުމާގެ އއ. މާޅޮސް 71 ވޯޓު
4 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަސީމް ޝަބްނަމީގެ އއ. މާޅޮސް 63 ވޯޓު
5 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރަޝީދު މުހައްމަދު ސައިމާގެ އއ. މާޅޮސް 71 ވޯޓު
6 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރާޝިދު ނަލަހިޔާ އއ. މާޅޮސް 60 ވޯޓު

މާލޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަސީރު ރޭވިލާ އއ. މާޅޮސް 27 ވޯޓު
2 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޒާ ސަމާ އއ. މާޅޮސް 14 ވޯޓު
3 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ލަތީފް ހަޒާރުމާގެ އއ. މާޅޮސް 25 ވޯޓު
4 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަސީމް ޝަބްނަމީގެ އއ. މާޅޮސް 23 ވޯޓު
5 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރަޝީދު މުހައްމަދު ސައިމާގެ އއ. މާޅޮސް 27 ވޯޓު
6 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރާޝިދު ނަލަހިޔާ އއ. މާޅޮސް 23 ވޯޓު

ސައްޙަ ވޯޓު: 27 ވޯޓު
ބާޠިލް ވޯޓު: ނެތް
ވޯޓުގެ ޖުމްލަ: 27