އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

8 ނޮވެމްބަރ 2010

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ އެވެ.
މިރޭ 9.30 ގައި ފެށޭ މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި. އެޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ މެންބަރުން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެޕާޓީން އެދެއެވެ.