ވިލިނގިލި ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ވަހީދު

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހިމް ވަޙީދު

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

މުސްތަފާ މުޙައްމަދު

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙަބީބު ޙަސަން

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަޒީދު ޢަބްދުﷲ

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އިޤްބާލް ފިކުރީ

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ލުޤުމާން ނައީމް

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރައޫފް

ގއ ވިލިނގިލި ދާއިރާ ރައީސް