ވިލިފުށި ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ޝާފިއު

ތ. ވިލުފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސައިން އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ތ.ވިލުފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު ސައްދާމް

ތ.ބުރުނި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙަސަން ޒަރީރު

ތ.ބުރުނި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މޫސާ މުސްތަފާ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާއިލް ރަޝީދު ޤާސިމް

ތ ވިލިފުށި ދާއިރާ ރައީސް