ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ

ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢާލިމް ޢަބްދުލް ވައްހާބް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙުމަދު އިބްރާހީމް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އިސްމާޢީލް ޙަނީފް

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

ރިލްވާން އަބްދުﷲ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަންވަރު އިބްރާޙީމް

ތ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ ރައީސް