މުލަކު ދާއިރާ

ޖަޢުފަރު މޫސާ

މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙަސަން އިރުހާމް މުޙައްމަދު

މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޝާމިލް

މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޝާމިލް

މ މުލަކު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް ނަސީރު

މުލަކު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރު