މާލެ ސިޓީ

ޝާހީން މަޙްމޫދު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު ޟަމީރު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޛްރާ މޫސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙުސައިން ޝަރީފް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙަމްނާ ވަޙިދު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު އިބްރާޙިމް މަނިކު

ވިލިމާލެ ދާއިރާ ރައީސް

އާދަމް އަލީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އަޙުމަދު އާމިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ފަލާހް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އަޙްމަދު ތަސްމީން އަލީ

މައްޗައްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް އަޙްމަދު

މައްޗައްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

ޙަސަން އިސްމާޢިލް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

ޢީވާ އަބްދުﷲ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު / ދާއިރާ ރައީސާ

އިބްރާޙިމް މުއިޒު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

ހުސައިން ޝަހީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

މުޙައްމަދު ލަޠީފް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް

އަލީ އާޒިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިސްމާއިލް ރަޝާދު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ސިފާ މުޙައްމަދު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މާލޭ ސިޓީ ރައީސް