މާލެ ސިޓީ

ޢީވާ އަބްދުﷲ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް (ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ)

އަލީ އާޒިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ

ސިފާ މުޙައްމަދު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މާލޭ ސިޓީ ރައީސް

ޝާހީން މަޙްމޫދު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޟަމީރު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޛްރާ މޫސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙުސައިން ޝަރީފް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙަމްނާ ވަޙިދު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު އިބްރާޙިމް މަނިކު

ވިލިމާލެ ދާއިރާ ރައީސް

އާދަމް އަލީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް / މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙުމަދު އާމިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ފަލާހް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އަޙްމަދު ތަސްމީން އަލީ

މައްޗައްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

ޙަސަން އިސްމާޢިލް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް މުއިޒު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް / ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ހުސައިން ޝަހީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް / ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ލަޠީފް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް

އިސްމާއިލް ރަޝާދު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ