މާލެ ސިޓީ

އަޙްމަދު ޝަމްހީދު

ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު

މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޔާސިރު ހަސަން

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢައްބާސް މުޙައްމަދު

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

އިސްމާއިލް ހަލީމް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އަހުމަދު ޝަޒީން

މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ ރައީސް

އިބްރާޙިމް އަބްދުﷲ

މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙުމަދު އާމިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޙުސައިން ފިރާޒް

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ރައީސް