ކިނބިދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ސާޖިދު

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައެްމަދު ޖަލާލު

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ނަވާޒް

ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަލީ ނާސިޙު

ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙަސަން މުޙައްމަދު

ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޖާވީދު ޙަސަން

ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙަސަން ޝިނާން

ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަބްދުލް މުހައިމިން ޢަބްދުއްރަހީމް

ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ސިޔާޒް

ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ނާޝިޒް

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ކިނބިދޫ ދާއިރާ ރައީސް