ކެންދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ފަޟީލު

ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފާޠިމަތު ރަހީމާ

ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް ޢަބްދުއްރަހްމާން

ބ.ކެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން ނާޡިމް

ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ މާޖިދު

ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޝަފީޤު

ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު ލަޠީފް

ބ ކެންދޫ ދާއިރާ ރައީސް