އިސްދޫ ދާއިރާ

ޙުސައިން ނައީސް

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން އަޝްރަފް

ލ.ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ފައުޒީ

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ފައިޞަލް

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ޙަލީލް

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޙަލީލު

ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަލީ ފައިޞަލް

ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އުމަރު އަބްދުލް ރައްޒާގު

ލ އިސްދޫ ދާއިރާ ރައީސް