އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ

މޫސާ މިޔާޒް

ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ނާޞިޙް

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޠާހާ ރަޝީދު

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޝީދު

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ތާހާ ރަޝީދު

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސައިން އަރީފް

ރ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހަސަން އަހުމަދު

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް