ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

އިލްޔާސް ޢަބްދުޞަމަދު

ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލް މުއްތަލިބް ޢަބްދުއްޞަމަދު

ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފަތުހުﷲ ނަޞީރު

މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު

ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އިރުފާން

ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޖަލީލް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް