ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރ

ސައުދުﷲ އަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީ

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާހީމް ސައީދު މުހައްމަދު

ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް