ފެލިދޫ ދާއިރާ

ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު

ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިމްތިނާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާޙީމް

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އާދަމް ސާމީ

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އާދަމް ޙުސައިން

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ރަޝީދު

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ނިޒާރު އިބްރާޙީމް

ވ ފެލިދޫ ދާއިރާ ރައީސް