ފެލިދޫ ދާއިރާ

ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު

ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އައިޝަތު ޝަރޫނާ

ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން ރަޝީދު

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ނިޒާރު އިބްރާޙީމް

ވ ފެލިދޫ ދާއިރާ ރައީސް