އޭދަފުށި ދާއިރާ

ހިސާން ހުސެއިން

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުހައްމަދު އަބްދުﷲ

އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް ރައީސް

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް ރައީސް

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ