އޭދަފުށި ދާއިރާ

އަންވަރު މުޙައްމަދު

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބޫބަކުރު ޢަބްދުﷲ

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ނައުޝާދު އަޙްމަދު

ބ. އޭދަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަބުރޫކް ނަޞީރު

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހިސާން ހުސެއިން

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / އޭދަފުށި ދާއިރާ ރައީސް