ދުވާފަރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޖަމީލް

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސަބީހާ މުޙައްމަދު

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ތާހާ ރަޝީދު

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސައިން އަރީފް

ރ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާއިލް އަބްދުލް ރަޝީދު

ރ.އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޖަމީލް

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަހީދު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާއިލް އަޙްމަދު

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދުވާފަރު ދާއިރާ ރައީސް