އަލިފުށި ދާއިރާ

މުހަައްމަދު އިބްރާހިމް

ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސެއިން ރަޝާދު

ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލީ ޝާހިދު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު ޝާހީން

ރ.އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ޛަހީން

ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ރ އަލިފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސް