ތިލަަދުންމަަތި ދެކުނުބުރި ( ހދ. އަތޮޅު)

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް ރައީސް

މުޙައްމަދު އާޠިފް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ރައީސް / މޭޔަރ

ޝާހިދް އާދަމް

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަހްމަދު މަޖުދީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަކުރަމް މުޙައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު މައުސޫމް

މަކުނުދޫ ދާއިރާ ރައީސް