ތިލަަދުންމަަތި ދެކުނުބުރި ( ހދ. އަތޮޅު)

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް ރައީސް

ޝާހިދް އާދަމް

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަހްމަދު މަޖުދީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް