ތިލަަދުންމަަތި ދެކުނުބުރި ( ހދ. އަތޮޅު)

އިބްރާހިމް ވަހީދު

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

ޝާހިދް އާދަމް

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަހްމަދު މަޖުދީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަކުރަމް މުޙައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު މައުސޫމް

މަކުނުދޫ ދާއިރާ ރައީސް