ތިލަދުންމަތި އުތުރުބުރި (ހއ. އަތޮޅު)

އިބްރާހިމް ވަހީދު

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަރުޝަދު އަޝްރަފް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުހައްމަދު މިސްބާހު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ނައުޝާދު އިބްރާހިމް

ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނަޢީމް

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އިބްރާޙީމް ޝަރީފް

ކެލާ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލް

ކެލާ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް