ތިލަދުންމަތި އުތުރުބުރި (ހއ. އަތޮޅު)

އިބްރާޙީމް ޝަރީފް

ކެލާ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް ރައީސް

އަރުޝަދު އަޝްރަފް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުހައްމަދު މިސްބާހު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ނައުޝާދު އިބްރާހިމް

ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައީސް