ތިލަދުންމަތި އުތުރުބުރި (ހއ. އަތޮޅު)

އަރުޝަދު އަޝްރަފް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުހައްމަދު މިސްބާހު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އިބްރާޙީމް ޝަރީފް

ކެލާ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލް

ކެލާ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނަޢީމް

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ނައުޝާދު އިބްރާހިމް

ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައީސް