ފެލިދެ އަތޮޅު (ވ. އަތޮޅު)

އަޙްމަދު މަހްލޫފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް / މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަހުމަދު މަރުޒޫގު

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ހުސައިން ޤާސިމް

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނިއުޝާދު

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޝުޖާއު އަލީ

ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް

އަޙްމަދު އަސްލަމް

ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު

ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އައިޝަތު ޝަރޫނާ

ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން ރަޝީދު

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ