ފެލިދެ އަތޮޅު (ވ. އަތޮޅު)

އިބްރާޙީމް ޖިޙާދު

މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޔޫސުފް

ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު

ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިމްތިނާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާޙީމް

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އާދަމް ސާމީ

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އާދަމް ޙުސައިން

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ރަޝީދު

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަލީ އިކްރާމް

ވ ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ނިޒާރު އިބްރާޙީމް

ވ ފެލިދޫ ދާއިރާ ރައީސް