ފެލިދެ އަތޮޅު (ވ. އަތޮޅު)

މުޙައްމަދު ނިއުޝާދު

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު މަހްލޫފް

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް / މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަހުމަދު މަރުޒޫގު

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް