ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ޢަބްދުﷲ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ސައީދު މުހައްމަދު

ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

ހުޝާމް މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ރައީސް

އިލްޔާސް މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް