ފާދިއްޕޮޅު (ޅ. އަތޮޅު)

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ޕީ.ޖީ ލީޑަރ / ހިންަނަވަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ) އަކީ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރެވެ. އިބޫ އަކީ ހިންވަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރެވެ. އިބޫ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚަބުވެވަޑައިގަތީ 1995 ގައެވެ. އިސްލާޙީ މަސައްކަތުގައާއި އާ ޤާނޫނު އަސާސީ ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ޚާއްސަ މަޖިލިހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުހިއްމު ދައުރެއް އިބޫ އަދާ ކުރެއްވިއެވެ.

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފަރަޙްނާޒް މުޙައްމަދު

ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ސިމާއު

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ވިދާދު އަބްދުﷲ

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަމްނޫޙް ޢީސާ

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު އަބްދުﷲ

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފިރާޒް އިސްމާއިލް

ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު އިބްރާޙީމް

ކުރެންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަބްދުލް ބާރީ އަބްދުﷲ

ޅ ކުރެންދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ކާރިމް

ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ރައީސް

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް