ފާދިއްޕޮޅު (ޅ. އަތޮޅު)

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފަރަޙްނާޒް މުޙައްމަދު

ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ސިމާއު

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ވިދާދު އަބްދުﷲ

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަމްނޫޙް ޢީސާ

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު އަބްދުﷲ

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފިރާޒް އިސްމާއިލް

ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު އިބްރާޙީމް

ކުރެންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ކާރިމް

ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ރައީސް