ފާދިއްޕޮޅު (ޅ. އަތޮޅު)

ޖީހާން މަހުމޫދު

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަބުދުލް ޣަނީ ޢަބުދުލް ހަކީމް

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އާދަމް ޔޫސުފް

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ހަސަން

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ރައީސް