މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ނ. އަތޮޅު)

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އިލްޔާސް ޢަބްދުޞަމަދު

ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލް މުއްތަލިބް ޢަބްދުއްޞަމަދު

ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފަތުހުﷲ ނަޞީރު

މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު

ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އިރުފާން

ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަސްމާ ހުސެއިން

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޖައުފަރު

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އާދަމް އަލިފުޅު

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފާތިމަތު ނައީމާ

ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަބްދުﷲ ސާލިމް

ކައުންސިލް މެމްބަރު

އާދަމް ފާއިޒް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ރިޝާުދު

ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސެއިން ނަޒީދު

ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އުމަރު

ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޒަކަރިއްޔާ މުޙައްމަދު ފުޅު

ނ. މާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލް މާޖިދު ޢަލީ

ނ. މާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަަރ

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް

ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޡާފިރު

ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޙުސައިން

ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙަސަން މުޙައްމަދު

ނ. ކުޑަފަރި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރަމީޒް

ނ.ކުޑަފަރި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޖަޛްލާން އާދަމް

ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޝަމީމް

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޖަލީލް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަބްދުﷲ މުހައްމަދު

ނ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢަލީ މާޖިދު

މަނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު އީސާ

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް