މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ނ. އަތޮޅު)

އަޙްމަދު އީސާ

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އަބްދުއް ﷲ ޝަފީޤް

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

މަނަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުﷲ ޒުބައިރު

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ފާތިޙް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް