މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ. އަތޮޅު)

އަމީން ފައިސަލް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް ރައީސް