މާލެ އަތޮޅު (ކ. އަތޮޅު)

ޢީވާ އަބްދުﷲ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް (ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ)

އަލީ އާޒިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ

ސިފާ މުޙައްމަދު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ

އިބްރާޙީމް ޖިޙާދު

މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އުޘްމާން ރަޝީދު

ކ. މާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ

ކ. ގުޅި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް މުބައްސިރު

ކ. ދިއްފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ފަލާހް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޙުސައިން އަމްރު މުޙައްމަދު ރަޝާދު

ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުހައްމަދު އަޒްމީލް

ކ ތުލުސްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު އަސްވާން ނޫމާން

ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ ރައީސް