މާލެ އަތޮޅު (ކ. އަތޮޅު)

އުޘްމާން ރަޝީދު

ކ. މާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ

ކ. ގުޅި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް މުބައްސިރު

ކ. ދިއްފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ފަލާހް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް

ޢީވާ އަބްދުﷲ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު / ދާއިރާ ރައީސާ

އަބްދުﷲ ޝާޙިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރެއިން އެފެއާރޒް

މުޙައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އަލީ އާޒިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޙުސައިން އަމްރު މުޙައްމަދު ރަޝާދު

ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުހައްމަދު އަޒްމީލް

ކ ތުލުސްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު އަސްވާން ނޫމާން

ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ސިފާ މުޙައްމަދު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ

އިބްރާޙީމް ޖިޙާދު

މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް